Размер шрифта: A A A Цвет сайта Ц Ц Ц Қалыпты нұсқасына көшу
Ересек азаматтар?а ?аза? тілін ?йрету ?дістемесін ж?йелеу м?селесі бойынша семинар ?тті
Ересек азаматтар?а ?аза? тілін ?йрету ?дістемесін ж?йелеу м?селесі бойынша семинар ?тті

21-23 с?уір аралы?ында ?лтты? тестілеу орталы?ыны? ?йымдастыруымен ?АЗТЕСТ тапсырмаларыны? ?зірлемешілері мен сарапшылары, мемлекеттік тілді о?ытуды? облысты?, ?алалы? орталы?тары о?ытушылары мен ?діскерлері ?шін біліктілікті арттыру ма?сатында ?ш к?ндік семинар ?ткізілді.

Семинар баяндамашылары ретінде ?аза? тілін о?ыту ?дістемелері бойынша ерекше т?жірибелері бар, ?АЗТЕСТ сарапшылары болып табылатын «Назарбаев университетінен» – Жазира А?абек?ызы А?абекова, «С.Демирел атында?ы ?аза?-т?рік университетінен» – Майра Сатыбалды?ызы Жолшаева, «О?т?стік ?аза?стан мемлекеттік педагогикалы? институтынан» – А?лима Мархабат?ызы Бай??това ша?ырылды.

Б?л семинарда о?ыту мен тіл ме?геруді ба?алауды? ?штасуы ба?ытына басымды? беріліп, ?аза? тілін ме?геруді? мотивациясын арттыру бойынша тілдік да?дыларды ?алыптастыру ?діс-т?сілдері ?арастырылды. Семинар барысында ?аза? тілін екінші тіл ретінде о?ытуды? тиімді ?діс-т?сілдері мен жатты?улары ж?не тіл о?ытуда?ы жа?а к?з?арастар, ?аза? тілін о?ытуда?ы ?зекті м?селелер, сонымен бірге ?АЗТЕСТ ж?йесі бойынша ?аза? тілін ме?геру талаптарын аны?тайтын мемлекеттік стандарттар мен типтік ба?дарлама?а енгізілген ?згерістер мен толы?тырулар туралы баяндалды. Онда?ы ?АЗТЕСТ ж?йесіні? б?ліктеріндегі де?гейлер бойынша енгізілген ?згерістер мен толы?тырударды? ерекшеліктері ?арастырылып, талданды.

?АЗТЕСТ ж?йесіні? де?гейлері бойынша тіл ме?гертуді жетілдіре т?сетін жатты?у ?лгілері ?сынылды. Баяндамашылар ?АЗТЕСТ ж?йесіні? ?аза? тілін ме?гертудегі ты?дап т?сіну, о?ып т?сіну, жаза білу мен с?йлей білу ?абілеттеріне ы?пал етерлік ?дістер мен жатты?уларды? т?р-т?ріне то?талып, оларды? тиімділік д?режесін сипаттады, на?ты т?жірибедегі ?олданысын б?гінгі к?нмен негіздеп к?рсетті. Ол ?з кезегінде с?йлеу ?рекетіні? ты?далым, о?ылым, жазылым, айтылым ж?не лексика-грамматикалы? ??рылымы бойынша ?р де?гейге ?ойылатын да?дыларына сай негізделді.

Семинарды? со?ында ?рбір ?атысушы?а ?сыныл?ан сауалнама негізінде ты?даушылар семинарды? ?з ма?сатына жеткендігін, мазм?ныны? ма?ызды ж?не б?гінгі к?нмен байланысып, ?зекті болып табыл?анды?ын, ?з т?жірибелерінде де ?аза? тілін екінші тіл ретінде ме?геру де?гейін ба?алауды? ?дерістерінде ?олданатынды?ын атап ?тті.

Сауалнаманы? келесі с?ра?тарына:

«?аза? тілінде с?йлеу да?дыларын ?алыптастыру ж?не тіл ме?геру де?гейін ба?алауда?ы ?АЗТЕСТ т?жірибелері» та?ырыбында?ы республикалы? біліктілікті арттыру семинары ?атысушысына арнал?ан

Сауалнама.jpg

Келесі ?лестегі жауаптары алынды:

таблица сауалнама.jpg

Семинарда?ы ?ызы?ты с?ттер туралы фотосуреттер мен ?атысушыларды? семинар жайлы ой-пікірлері www.kazakhtest.kz сайтында?ы Фотогалерея  б?лігінде орналастырыл?ан.
Тізімге кері қайту

Ақпараттық материалдар

Информационные материалы

ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша компьютерлік тестілеу

Download

Ұйымдар мен серіктестер

Байланыс

Адрес:

проспект Победы, 60

Телефон / факс:
  • +7 (7172) 51 83 10
  • +7 (7172) 51 83 06
  • +7 (7172) 27 92 19
  • +7 (7172) 27 92 18
Электронная почта:

info@kazakhtest.kz

Наверх