Размер шрифта: A A A Цвет сайта Ц Ц Ц Қалыпты нұсқасына көшу
Шетелдік сарапшыны? «Тілді екінші немесе шетел тілі ретінде о?ыту ?дістемелеріні? ерекшеліктері» та?ырыбында?ы семинар-тренингі ?з м?ресіне жетті
Шетелдік сарапшыны? «Тілді екінші немесе шетел тілі ретінде о?ыту ?дістемелеріні? ерекшеліктері» та?ырыбында?ы семинар-тренингі ?з м?ресіне жетті


?лтты? тестілеу орталы?ы мен TÖMER орталы?ы арасында ынтыма?тасты? меморандумына с?йкес 2014 жылды? 8-10 желто?сан аралы?ында Астана ?аласында ?лтты? тестілеу орталы?ыны? ?йымдастыруымен Т?ркия Республикасы, Анкара ?аласыны? Гази университетіндегі Т?рік тілін о?ыту, зерттеу ж?не т?жірибе орталы?ы (T?MER) директорыны? орынбасары доктор Незир Темур мырзаны? семинар-тренингі ?йымдастырылды. Семинар-тренингті? негізгі ма?саты ересек т?р?ындар?а ?аза? тілін екінші тіл ретінде о?ыту ?дістемелерінде т?рік т?жірибесіні? озы? ?лгілерін пайдалануды, ?олдануды зерделеу болды. Семинар-тренингке еліміздегі мемлекеттік тілді о?ытуды? барлы? ??ірлік орталы?тарыны? басшылары, о?ытушылары мен ?діскерлері, ?АЗТЕСТ тапсырмаларыны? ?зірлемешелері мен сарапшылары, менеджерлері, жалпы тіл ме?геру саласында ?ызы?ушы мамандар ?атысты. ?шк?ндік семинар-тренингке ?атыс?андар саны 50 адам. T?MER орталы?ы директорыны? орынбасары, доктор Незир Темур мырза ты?даушыларды? назарына еуропалы? тілдік референттілік талаптарынан бастау ал?ан тіл ме?геру ?дерістерін, ?дістемелері мен т?сілдеріні? мазм?нын ашты. Сонымен ?атар тіл да?дылары, к?п тілділік, ?ос тілділік, тілді ?йрену жолдары, тілді о?ытуды? негізгі ?дістері, тілді о?ытуды? негізгі ж?не жалпы ?а?идаттары, ?азіргі тілді о?ыту ?дістемесі, психологиялы? ж?не психикалы? ?дерістер, о?ыту ?дерісі, де?гейлерді аны?тау ж?не де?гей бойынша топ ??ру ?дерісі, аудиториямен ?арым-?атынас орнату, еуропалы? тілдік портфель ж?не оны? ??зыреттілігі, тілдік да?дылар (ты?далым, о?ылым, жазылым, с?йлесім), негізгі тілдік да?дыларды ?алыптастыру, о?ылым мен с?йлесімні? ?зара байланысы, жазылым мен грамматиканы? ?зара байланысы, жазылым стратегиялары, ты?далым ?дістері, тиімді о?у материалдарын та?дау, да?дылар?а с?йкес о?у материалдарын та?дау, саба?та ?олданылатын материалдарды дайындау, халы?аралы? аудио ж?не бейне тіл ?лшем материалдары, тіл білімін ба?алау ?дістері бойынша м?селелерге ай?ын ?ылыми д?лелдер ?сынды.

Тілді екінші тіл ретінде немесе шетел тіл ретінде о?ытуды? ерекшеліктерін на?ты ?ылыми т?р?ыда ашып к?рсетті. Тілді о?ыту барысында?ы к??іл б?луді ?ажет ететін, ?рбір ма?ызды б?ліктерге ты?даушылар назарын аударды. Т?ркі тілдес халы?тарды? тіл ??састы?ына байланысты к?пжылды? т?жірибесі бар T?MER орталы?ыны? т?жірибесі ?АЗТЕСТ-ті? ?ылыми-?дістемелік дамуында ?лкен ?лес ?осатыны белгілі.

Ты?даушылар семинарды? ?з ма?сатына жеткендігін, мазм?ныны? ма?ыздылы?ын, т?рік т?жірибесіні? ?аза? тілін екінші тіл ретінде о?ыту ?дерістерінде ?АЗТЕСТ-ке ?олдануды? к?п пайдасын тигізетінін бір ауыздан жеткізіп, семинар-тренинг авторына ал?ыстарын білдірді. Семинар?а ?атысушылар?а ?лтты? тестілеу орталы?ы мен T?MER орталы?ыны? сертификаттары табысталды. ?діскерлер мен о?ытушылар, ?АЗТЕСТ сарапшылары ?шін семинар мазм?ны ?аза? тілін ме?геруге ынтаны арттыру мен оны ?йрену ?дістемесіні? жа?а т?сілдерін ?олдануда жа?а серпіліс беріп, ?АЗТЕСТ тапсырмаларыны? сапасы жа?а де?гейге к?терілетіні аны?. 
Тізімге кері қайту

Ақпараттық материалдар

Информационные материалы

ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша компьютерлік тестілеу

Download

Ұйымдар мен серіктестер

Байланыс

Адрес:

проспект Победы, 60

Телефон / факс:
  • +7 (7172) 51 83 10
  • +7 (7172) 51 83 06
  • +7 (7172) 27 92 19
  • +7 (7172) 27 92 18
Электронная почта:

info@kazakhtest.kz

Наверх